Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost OptoSmart s.r.o., IČO 09449230, DIČ CZ09449230, se sídlem T.G. Masaryka 521 26751 Zdice jako prodávající (dále jen „OS“ nebo „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Kupujícím dle těchto VOP je podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, které je v obchodní nabídce OS, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. OS nebo smluvních partnerů OS, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující formou mailu v elektronické podobě, s čímž Kupující souhlasí.

 1. Smlouva
 2. Uzavření smlouvy

Kupující vybrané zboží objednává telefonicky, mailem, nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky vytvořené Kupujícím ze strany OS. OS zašle Kupujícímu toto potvrzení na Kupujícím zadaný e mail.

Přílohou potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu OS. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se OS zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí OS kupní cenu.

OS si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

OS Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci/licenci v souladu se smlouvou.

OS splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

OS odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

S ohledem na minimalizaci vzniku škod si OS vyhrazuje možnost podmínit doručení zboží Kupujícímu, až po úplné úhradě celkové kupní ceny. Jakmile Kupující uhradí celkovou kupní cenu zakoupeného zboží, OS provede doručení v souladu s požadavky Kupujícího stanovenými v objednávce.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou OS způsobila porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. O případných zjištěných vadách a nedostatcích je povinen OS bez zbytečného odkladu informovat.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní OS umožnila nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže OS škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost OS

OS odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména OS odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, chybí-li toto ujednání, že má takové vlastnosti, které OS popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití OS uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 4. vyplývá-li to z povahy věci.
 5. Kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Vyskytne-li se vada v uvedené lhůtě a je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 2. na odstranění vady opravou věci;
 3. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 4. odstoupit od smlouvy

Kupující sdělí OS, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu OS; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li OS vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může OS dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může OS odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li OS vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu OS.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (třetí reklamace stejné vady) nebo pro větší počet vad (alespoň 3 vady současně). V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující OS na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se OS zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby.

Záruční doba běží od uvedení do provozu autorizovaným technikem u Kupujícího. Kupující poskytne potřebnou součinnost při uvedení do provozu.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Užívání elektronického obsahu, SW apod.

Kupující není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti Kupujícího.

 1. Následný prodej zakoupené věci

Pokud Kupující věc zakoupenou od OS prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom OS informovat.

Nebude-li o tom Kupující OS informovat, považuje OS tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupení od smlouvy

Kupujícímu může být ze strany OS umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit.

Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Bude-li umožněno Kupujícímu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující bere na vědomí, že OS si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která OS vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje bude započtena na vracenou kupní cenu Kupujícímu.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 3. způsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
 4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti a OS umožní Kupujícímu odstoupit od smlouvy, vrátí Kupující OS, co ještě vrátit může, a dá OS náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Z důvodu ochrany práv Kupujícího příslušná částka bude předána pouze formou převodu na účet vedený na příslušnou fyzickou či právnickou osobu

 1. Odstoupení od smlouvy OS v případě chyby v ceně zboží

Mimo případů stanovených zákonem je OS oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží.

Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a OS tím, že OS Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.

Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany OS.

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany OS se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.

 1. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní.

Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit.

Akční ceny platí do 10 pracovních dnů od skončení akce, na které jsou vyhlášeny.

OS si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití mj. osobních údajů, IČO/DIČ údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.

Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout a zároveň Kupující bere na vědomí, že je OS oprávněna požadovat mimo jiné bezdůvodné obohacení.

VIII. Objednávání

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. elektronickou poštou na adrese info@optosmart.cz;
 2. prostřednictvím obchodního zástupce OS
 3. osobně v provozovnách OS;
 4. telefonicky.

Kupující bude o předpokládaném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

 1. Platební podmínky

OS akceptuje pouze platbu převodem na účet OS.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví OS, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit po odeslání objednávky.

OS si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu jiné způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz

Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s OS nebo budou-li Kupujícímu vraceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí OS Kupujícímu peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

 1. Dodací podmínky
 2. Způsoby dodání

OS zajišťuje či zprostředkovává dodání a dopravy pouze formou autorizovaných servisních pracovníků, kteří zároveň provedou instalaci, nastavení a zaškolení uživatele. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému OS nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem OS a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

Případné spory mezi OS a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. OS doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na obchodní oddělení OS pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 23.4.2021 ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách OS nebo elektronicky na www.optosmart.cz.